Usluge
 

 

  MEĐUNARODNA VOZAČKA DOZVOLA, 2.000 DIN
 
Važnost ovog dokumenta, od trenutka izdavanja, je 3 godine.

U slučaju ako nacionalna vozačka dozvola ističe pre ovog roka, važnost međunarodne vozačke dozvole biće do isteka nacionalne vozačke dozvole.

Ovaj dokument se može izdati samo osobama sa nacionalnom vozačkom dozvolom, izdatoj u našoj zemlji.

Da bi se dobio ovaj dokument potrebno je :

• Zahtev (dobija se u AMSS Agenciji)
• Nacionalna vozačka dozvola na uvid
• Fotokopija nacionalne vozačke dozvole (obe strane)
• 2 fotografije 3,5 x 4,5 cm
• Lična karta ili pasoš na uvid

• cena međunarodne vozačke dozvole od 01.03.2006. godine, je 2.000,00 dinara

   
 

DOPUNA UPUTSTVA O IZDAVANJU MEĐUNARODNE VOZAČKE DOZVOLE

• U slučaju kada vlasnik međunarodne vozačke dozvole položi ispit za novu kategoriju, ista se unosi u već prethodno izdatu MVD, tako što se u rubriku predviđenu za tu kategoriju, unese datum polaganja vozačkog ispita, pečat i potpis izdavaoca MVD. Vlasnik MVD popunjava novi obrazac, koji se odlaže u arhivu zajedno sa prvobitno popunjenim obrascem, a informacijama o novoj kategoriji upisuje se i u registar izdatih MVD, odnosno u rubriku već izdate MVD. Zbog centralne evidencije podataka, unos nove kategorije u MVD mora da izvrši isti izdavalac, odnosno onaj auto-moto klub koji je prvobitno izdao ovaj dokument. Pri tome se ne naplaćuje nikakva dodatna nadoknada za naknadni upis kategorije.

• Međunarodna vozačka dozvola za naše građane sa područja Kosova i Metohije se izdaje bez ikakvih ograničenja, odnosno postupak izdavanja međunarodnih vozačkih dozvola, za ove naše građane nije se menjao. Nema nikakve razlike u izdavanju turing dokumenata za korisnike sa područja Kosova i Metohije i uže teritorije Srbije.
 
  DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE TUĐIM VOZILOM
  U INOSTRANSTVU, 1.500 DIN
 
Obavezan dokument za svaki izlazak iz zemlje tuđim vozilom

Važnost ovog dokumenta od trenutka izdavanja je najviše 12 meseci, a po zahtevu vlasnika, može se izdati i na kraći vremenski period.

Da bi se dobio ovaj dokument potrebno je:
• Obavezno prisustvo vlasnika sa ličnom kartom ili ovlašćenje vlasnika vozila, od suda ili opštine (sudsko ovašćenje staro do 12 meseci, opštinko ovlašćenje staro do 6 meseci), da se tim vozilom može upravljati u inostranstvu
• Obavezno prisustvo korisnika sa pasošem
• Saobraćajna dozvola
• Fotokopija saobraćajne dozvole
• U slučaju da je vlasnik vozila pravno lice, potrebno je ovlašćenje, na memorandumu firme, za korisnika, overeno pečatom, kao i potpisom ovlašćenog lica

• Cena dozvole za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu od 01.03.2006. godine, je 1.500,00 dinara

IZMENE I NOVINE KOD IZDAVANJA DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE TUĐIM VOZILOM U INOSTRANSTVU

• Kada su u pitanju vozila kupljena na lizing, ako je korisnik lizinga fizičko lice, to lice mora imati, od lizing kompanije, posebno ovlašćenje koje mu daje pravo da vozilo, koje je pod lizingom, koristi van zemlje. Postoje u nekim ugovorima o lizingu posebne klauzule koje predviđaju korišćenje vozila i van granica, pa u takvim slučajevima ne treba posebno ovlašćenje od lizing kompanije.

• Ako je korisnik lizinga pravno lice onda je potrebno dostaviti, auto-moto klubu ili društvu, osim ugovora o lizingu vozila i posebno ovlašćenje kojim kompanija, koja je korinik lizinga, ovlašćuje svog vozača da tim vozilom može izaći iz zemlje. Korisniku vozila nije potreban pečat kompanije, koja je korisnik lizinga, kada dolazi u prostorije auto moto društva ili kluba.

• Na osnovu dopisa od Ministarstva unutrašnjih poslova, stranci sa stalnim ili privremenim mestom prebivališta, mogu nesmetano koristiti tuđe motorno vozilo i van granica naše zemlje, što do sada nije bio slučaj. Takođe, stranci koji su vlasnici motornih vozila sa SRB registarskim tablicama mogu nesmetano davati na korišćenje svoja vozila bez ikakvih ograničenja. U ovakvim slučajevima koristi se standardna procedura pri izdavanju, dakle lično prisustvo i vlasnika i korisnika motornog vozila, pri čemu se kao relevantan dokument uzima lična karta ili pasoš vlasnika i pasoš korisnika, bez obzira na državljanstvo korisnika. Jedini podatak koji je važan je status korisnika u Srbiji. Dakle, korisnik mora imati stalan ili privremeni boravak u Srbiji, koji se proverava uvidom u lični dokument.
  
 
 
  KASKO OSIGURANJE

Po Vašem izboru - od rizika krađe u zemlji i inostranstvu
Potrebna Vam je:
- lična karta vlasnika
- saobraćajna dozvola
  OSIGURANJE OD AUTO ODGOVORNOSTI
 
Priprema kompletne dokumentacije za registraciju vozila (polisa AMS Osiguranja, uplatnice za sve neophodne takse)
Potrebna Vam je:
- lična karta vlasnika
- saobraćajna dozvola
  ZELENI KARTON
 
Izdaje se na osnovu polise AMS Osiguranja i saobraćajne dozvole
cena - 2.000,00 dinara
   
  KUPOPRODAJNI UGOVOR
 
Za automobile, motore, čamce. Potrebno je prisustvo prodavca i kupca sa ličnim kartama i saobraćajnom dozvolom
cena -  1.000,00 dinara
 

 

 
AMSS AGENCIJA d.o.o. Ruzveltova 43, 11000 Beograd, Srbija; Tel: 011/ 3291 054, Fax: 011/ 2764 861; office@amss-agencija.rs